සිංහල தமிழ் English
Medium_kumarasiri-1022b76e82d7f1055caec2294fd778c0

ஆனந்த குமாரசிரி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மொனராகலை மாவட்டம்

0552274833/0112885318

சுருக்கம்

#160

மொத்த தரவரிசை

#66

கட்சி தரவரிசை

273

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-03-25
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: J M Kumaradasa, UNP, (1977) MP
கல்வி
School: S. Thomas Bandarawela
School 2: St. Thomas Guruthalawa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0552274833/0112885318
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.