සිංහල தமிழ் English
Medium_berugoda-ee11b898444697bfb64a4af78296aa78

விஜித பேருகொட

இராஜாங்க அமைச்சர் - Women and Child Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மொனராகலை மாவட்டம்

0552265774/0718127480 [email protected]

சுருக்கம்

#103

மொத்த தரவரிசை

#27

கட்சி தரவரிசை

70

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
273-12 (2019-08-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 29
273-5 (2019-07-31) Point of Order - Other
Page 10
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-09-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Mo/Radaliyadda junior school till to grade 8
School 2: Mo/Wellassa National school
Undergraduate: University of kelaniya (econ.sp)
Postgraduate: University of Colombo (Dip in Education)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552265774/0718127480
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.