සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila-0c5cd831dd79d7a713777633cd1de73d

உதய பிரபாத் கம்மன்பில

Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

பிவிதுரு ஹெல உறுமய (PHU) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

113357666/0113357666/0718220451

சுருக்கம்

#31

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

444

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 15
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 15
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 15
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 15
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 22
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 32
274-6 (2019-09-18) Written Question Page 22
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-02-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ginigathena Primary School
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: BSC, Monash University, Melbourn
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14 பிவிதுரு ஹெல உறுமய (PHU), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 113357666/0113357666/0718220451
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.