සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

வஜிர அபேவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, காலி மாவட்டம்

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

சுருக்கம்

#58

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

276

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 16
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 6
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-02-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.