සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-b9224728ad3d836bf799bfeddf5e7b76

மனுஷ நாணாயக்கார

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0777 92 55 00/ 912226775 / 077 546 12 12

சுருக்கம்

#170

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

41

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
273-3 (2019-07-25) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Expunged Statement
Page 26
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 25
271-6 (2019-05-10) Petitions
Page 6
271-5 (2019-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
271-3 (2019-05-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-09-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0777 92 55 00/ 912226775 / 077 546 12 12
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.