සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-c6e08240d2b82e6c0c1d86a0ced23058

அதுரலியே ரதன தேரர்

இராஜாங்க அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தளை மாவட்டம்

சுருக்கம்

#175

மொத்த தரவரிசை

#71

கட்சி தரவரிசை

94

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
272-10 (2019-07-12) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
270-16 (2019-04-02) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
270-16 (2019-04-02) Written Question- Response Page 13
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-05-04
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Wasantha Aluwihare (bro)- State Minister of Agriculture & former Chief Minister of Central Province Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61),
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.