සිංහල தமிழ் English
Medium_tennakoon-441bdff96845e0d3c00dd49e6164f60a

ஜனக பண்டார தென்னகோன்

அமைச்சர் - Public Administration and Internal Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தளை மாவட்டம்

0452228843/ 0112784150

சுருக்கம்

#235

மொத்த தரவரிசை

#88

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
241-14 (2015-12-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-04-13
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son: Pramitha Bandara, member PC Central
கல்வி
School: Dharmaraja Vidyalaya, kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452228843/ 0112784150
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.