සිංහල தமிழ் English
Medium_hasheem-d35e8069064a690a86befa0b6e8fcc89

கபீர் ஹஷீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0252224904 / 011340055

சுருக்கம்

#60

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

180

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
273-12 (2019-08-21) Written Question- Response Page 26
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 19
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-03-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0252224904 / 011340055
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.