සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage-e4c58b6f89b43f96aaa939586c083071

மஹந்தானந்த அலுத்கமகே

இராஜாங்க அமைச்சர் - Power

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

011-268814/0542224330

சுருக்கம்

#14

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

306

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
273-7 (2019-08-06) Petitions
Page 6
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-5 (2019-07-31) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 68
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Ananda Aluthgamage/cousin
கல்வி
School: Gangasiripura Vidyalaya
School 2: Gangasiripura Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 011-268814/0542224330
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.