සිංහල தமிழ் English
Reconciliation

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම

SUMMARY

131

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

55

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.

Reconciliation
සංහිඳියාව
Resettlement
නැවත පදිංචිකිරීම

TOPIC PARTICIPANTS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.