සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_orig

about 7 years ago by manthri.lk under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාකාරීත්ව‍ෙය‍හි ලේඛනගත පිළිබිඹුව: හැන්සාඩ් වාර්තාව

මහජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය නියෝජනය කරමින් මැතිවරණයෙන් බලයට පත්වන, මන්ත්‍රීවරුන් මුළු දෙන ආයතනය පාර්ලිමේන්තුවයි. එහි එදිනෙදා වැඩකටයුතු නිරූපණය කර...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.