සිංහල தமிழ் English
Medium_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය

දරුසලාම් 53, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 2

Summary

572

Times

No. of Individual MP Contributions

8

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.