සිංහල தமிழ் English
Reconciliation

நல்லிணக்கம் மற்றும் மீள்குடியேற்றம்

SUMMARY

131

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

55

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நல்லிணக்கம் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் includes below mentioned.

Reconciliation
நல்லிணக்கம்
Resettlement
மீள்குடியேற்றம்

TOPIC PARTICIPANTS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.