සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-e544f0ff1a993d5f2093b651709daa98

வீரகுமார திசாநாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர்

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF) Also a member of coalition - UPFA, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0253779000 / 0112699666 / 0773435111

சுருக்கம்

#203

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

25

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 30
260-9 (2018-06-05) Written Question- Response Page 22
260-9 (2018-06-05) Written Question- Response Page 28
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
251-1 (2017-03-07) Point of Order - Other
Page 124
251-1 (2017-03-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 123
249-19 (2016-12-10) Point of Order - Other
Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-04-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Teldeniya Dumbara Maha Vidyalaya
School 2: Panadura Sadammakara Pirivena
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0253779000 / 0112699666 / 0773435111
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.