සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-7e2e27d7dbacf305a308da28440d92fb

துமிந்த திசானாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Youth Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0252276573 / 0252222045/025 2 222123 duminda [email protected]

சுருக்கம்

#191

மொத்த தரவரிசை

#65

கட்சி தரவரிசை

34

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 101
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
262-7 (2018-08-09) Question by Private Notice – Response Page 38
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-03-28
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Berty Premalal Dissanayake/Farther-in law: D. M. Jayaratne Brother: Kavinda (Ps)
கல்வி
School: Hatharaswela Maha Vidyalala, Anuradhapura
School 2: Walisinghe Harischandra Vidyalaya / Anuradhapura Central College
School 3: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0252276573 / 0252222045/025 2 222123
Email: duminda [email protected]
Website: http://dumindadissanayake.org/

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.