සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-1b4ca7ebc49173d5ed2166ca4366001b

வசந்த அலுவிஹாரே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தளை மாவட்டம்

0662222974 / 0662222975 / 0777 808598

சுருக்கம்

#114

மொத்த தரவரிசை

#46

கட்சி தரவரிசை

186

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
268-3 (2019-02-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
268-3 (2019-02-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
268-3 (2019-02-07) Written Question- Response Page 28
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-7 (2018-09-20) Petitions
Page 6
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 82
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 81
262-9 (2018-08-23) Written Question- Response Page 23
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-06-16
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Ranjith Aluwihare (bro)- MP Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61), Cabinet Minister. Daljith Aluwihare (bro) - Opposition Leader, Matale Mu
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0662222974 / 0662222975 / 0777 808598
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.