සිංහල தமிழ் English
Medium_bathiudin-110327644a8b5754478abad45b792995

றிஷாட் பதியுதீன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, வன்னி மாவட்டம்

112503889 / 0777487504

சுருக்கம்

#52

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

188

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 92
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 92
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 92
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution - Core Statements Page 44
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
272-1 (2019-06-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 137
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 22
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 24
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-27
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Rifkan Bathiudeen(brother) Nothern Provincial Council
கல்வி
School: Al Mina Maha Vidyalaya
School 2: Zaheera College, Colombo 10
Undergraduate: Civil Engineering, National Diploma in Technology, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112503889 / 0777487504
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.