සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman-4f4fcadc80937e704e5c96b0948763df

இஸ்ஹாக் ரஹுமான்

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0777889611 /0252269655

சுருக்கம்

#62

மொத்த தரவரிசை

#27

கட்சி தரவரிசை

190

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 90
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 90
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 94
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 94
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 22
273-14 (2019-08-23) Written Question Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-09-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0777889611 /0252269655
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.