සිංහල தமிழ் English
Medium_kanaka-herath-41e54a09fe4169c33d99256ff086c7eb

கனக ஹேரத்

இராஜாங்க அமைச்சர் - Ports Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கேகாலை மாவட்டம்

0352221622/0352221623 [email protected]

சுருக்கம்

#82

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

188

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
271-12 (2019-06-06) Written Question Page 20
271-12 (2019-06-06) Written Question Page 18
271-12 (2019-06-06) Written Question - Supplementary Question Page 17
271-12 (2019-06-06) Written Question - Supplementary Question Page 17
271-12 (2019-06-06) Written Question Page 16
271-11 (2019-06-04) Oral Contribution Page 18
271-11 (2019-06-04) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-11 (2019-06-04) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-11 (2019-06-04) Written Question Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-04-29
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Mahipala Herath (Chief Minister/Sabaragamuwa)
கல்வி
School: Trinity College Kandy
Undergraduate: Aerospace Engineering / Australia
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0352221622/0352221623
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.