සිංහල தமிழ் English
Medium_ganesan-b7a98ac18ea6b498aba7f4709833f00a

மனோ கனேஷன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005

ஜனநாய மக்கள் முன்னணி (DPF) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112 473 511-2/ 0112 390 664

சுருக்கம்

#180

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

47

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
270-17 (2019-04-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 85
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
270-16 (2019-04-02) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
270-2 (2019-03-14) Point of Order- Technical/Procedural
Page 90

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-12-17
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: V. P. Ganesan(father) was a Sri Lankan trade unionist & founder of the Democratic Workers' Congress. Praba Ganesan (brother) former MP (2010) & current leader of the Democratic People's Congress (DPC), Western PC member (2004 & 2009)
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005 ஜனநாய மக்கள் முன்னணி (DPF), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112 473 511-2/ 0112 390 664
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.