සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekara-d9fdbd2fc3621e6769807142523147ae

காஞ்சன விஜேசேகர

பிரதி அமைச்சர் - Fisheries and Aquatic Resources

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

0777386896/ 0412222798

சுருக்கம்

#65

மொத்த தரவரிசை

#12

கட்சி தரவரிசை

115

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 24
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 48
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 23
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 65
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1982-04-27
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father:  Mahinda Wijesekara, former Cabinet Minister
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0777386896/ 0412222798
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.