සිංහල தமிழ் English
Medium_siyambalapitiya-2096546bc42569598e8bfab5aa880e40

ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

இராஜாங்க அமைச்சர் - கல்வி

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கேகாலை மாவட்டம்

0352229577 / 0362276155 / 0718030303 [email protected] [email protected]

சுருக்கம்

#168

மொத்த தரவரிசை

#50

கட்சி தரவரிசை

32

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 12
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ruwanwella Rajasinghe central college
School 2: Royal college - Colombo
Undergraduate: University of S'pura (B.BA )
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0352229577 / 0362276155 / 0718030303
Email: [email protected] [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.