සිංහල தமிழ் English
Medium_senasinghe-f0f888742c36f7e3bf94c0904d7a0fed

சுஜீவ சேனசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112564436/0112564436

சுருக்கம்

#71

மொத்த தரவரிசை

#30

கட்சி தரவரிசை

202

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 26
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 23
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-12-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College,Kandy
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112564436/0112564436
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.