සිංහල தமிழ் English
Medium_silva-57a39232b238e322757d20b2938eaef7

ஹர்ஷ டி சில்வா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112597769 / 0112862155 [email protected]

சுருக்கம்

#30

மொத்த தரவரிசை

#12

கட்சி தரவரிசை

252

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 33
275-1 (2020-01-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 115
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 136
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: truman State University, USA, BA
Postgraduate: Ph.D: University of missouri, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112597769 / 0112862155
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.