සිංහල தமிழ் English
Medium_semasinghe-8aa65714552c781e2c03a9731e96a945

செஹான் சேமசிங்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Development Banks and Loan Schemes

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0112746937/0253241056/0777519812 [email protected]

சுருக்கம்

#57

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

159

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 10
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 49
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 54
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-11-13
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Henry Berty Semasinghe (MP) & North Central Provincial Council (2004), Minister, Grandfather: K. B. Rathnayake (former speaker)
கல்வி
School: St. Joseph, Anuradhapura
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: (B.Com) University of Delihi, India
Postgraduate: MBA, University Peradeniya
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112746937/0253241056/0777519812
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.