සිංහල தமிழ் English
Medium_navai-a476ad6ed0cebfdad408dca694e4a614

மொஹொமட் நவவி

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0325672577 / 712519200

சுருக்கம்

#106

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

80

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-5 (2018-03-20) Oral Contribution Page 11
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
258-5 (2018-02-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-11 (2017-11-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
257-11 (2017-11-29) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
257-5 (2017-11-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-08-03
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Trinity College - Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0325672577 / 712519200
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.