සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக்

Medium_53kbvo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பா.உ.களின் கட்சித் தாவல்: பாராளுமன்றத்தை அவை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

இன்னொரு கட்சிக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாவிச் செல்வதனால்  வாக்காளர்களின் உண்மையான எண்ணத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கப்படும் என்பது இலங்கையில் ...

Medium_2pto0es

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்றத்தில் புதிய உறுப்பினர்கள்; எதிர் தரப்பில் திறம்பட செயல்படுகின்றனர்

இலங்கையின் தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் 225 உறுப்பினர்களுள் சுமார் 88 பேர்வரை (38மூ)  புதுமுகங்களாகும். அதாவதுஇ அவர்கள் பாராளுமன்னத்திற...

Medium_2zxqtlv

almost 9 years ago by Manthri.lk - Research Team Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்றத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு: சராசரியாக ஆண் உறுப்பினர்களை விட 60 %குறைவு

உலகின் முதல் பெண் பிரதம மந்திரி இலங்கையர் ஒருவரே. அது மட்டுமின்றி நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள ஒரு பெண் ஜனாதிபதி, பெண் நீதியரசர் மற்றும் பெண் அட்டனி ஜெனர...

Manthri.lk.270x220

about 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

தேசியப் பட்டியல் முறைமையால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கம் நிறைவேறுகின்றதா?

   பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் அங்கத்தவர்களில் 25% தேசியப் பட்டியல் மூலம் நியமணம் பெறுபவர்களே.    சபையில் உள்ள தேசியப் பட்டியல் அங்கத...

Medium_img

about 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பொது மனு – பாராளுமன்றத்தின் மறக்கப்பட்ட கருவி

பொது மனு – பாராளுமன்றத்தின் மறக்கப்பட்ட  கருவி -அசோக்க ஒபேசேக்கர பாராளுமன்றத்திற்கு மனு சமர்ப்பிப்பது...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.