සිංහල தமிழ் English
Medium_123

ජාතික කම්කරු සංගමය

187, දිඹුල පාර, හැටන්

Summary

185

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.