සිංහල தமிழ் English
Medium_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

ජාතික නිදහස් පෙරමුණ

21/1 අසෝක මාවත, ජයන්තිපුර,බත්තරමුල්ල

Summary

908

Times

No. of Individual MP Contributions

5

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.