සිංහල தமிழ் English
Medium_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

මහජන එක්සත් පෙරමුණ

35/ඒ2, පන්නිපිටිය පාර, තලවතුගොඩ

Summary

810

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.