සිංහල தமிழ் English
Medium_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

ජාතික හෙළ උරුමය

047/3 ඒ , ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව පාර, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල

Summary

181

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.