සිංහල தமிழ் English
Medium_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

464/20.පන්නිපිටිය පාර,පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

Summary

2997

Times

No. of Individual MP Contributions

7

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.