සිංහල தமிழ் English
Medium_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වමේ පෙරමුණ

49 – 1/1,විද්‍යාලංකාර මාවත, කොළඹ 10

Summary

565

Times

No. of Individual MP Contributions

1

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.