සිංහල தமிழ் English
Medium_basnayake-49d02dfd9f4be655080200c694f7c0f8

தாராநாத் பஸ்நாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

372253400 / 0774717399 [email protected]

சுருக்கம்

#190

மொத்த தரவரிசை

#64

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 40
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
254-6 (2017-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
249-18 (2016-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-10-31
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Former Deputy Minister Irrigation, Sports - Bandula Basnayake
கல்வி
School: Maliyadeva College, Kurunegala
Undergraduate: University of Delhi, India
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 372253400 / 0774717399
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.