සිංහල தமிழ் English
Medium_punchinilame-abc985fd497597a50bc28cc98f9ce6fd

சுசந்த புஞ்சிநிலமே

இராஜாங்க அமைச்சர் - Small and Medium Entrepreneur Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, திருகோணமலை மாவட்டம்

0262222221/0112160544

சுருக்கம்

#51

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

263

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 10
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 15
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 23
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 23
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-04-06
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - G.V.Punchinilame/CM-Sabaragamuwa
கல்வி
School: St. Aloiciaus Collage, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0262222221/0112160544
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.