සිංහල தமிழ் English
Medium_mahrooff-9830c1e4649c90609957998a5729256b

அப்துல்லாஹ் மஹரூப்

பிரதி அமைச்சர் - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அலுவல்கள்

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, திருகோணமலை மாவட்டம்

0352246461 / 0112689649

சுருக்கம்

#61

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
273-1 (2019-07-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 132
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 130
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0352246461 / 0112689649
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.