සිංහල தமிழ் English
Medium_scm-new-2375bdf4a16b305a4a15118bf21a43a6

சரத் சந்ரசிறி மாயாதுன்ன

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#234

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
237-2 (2015-09-03) Oral Contribution Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
Profession: Accountant
கல்வி
School:
Undergraduate: Commerce, University of Ceylon, Peradeniya
Postgraduate: Charted Accounts
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.