සිංහල தமிழ் English
Medium_salman-e2c51b969bbef5d8279a05309f246770

எம்.எச்.எம். ஸல்மான்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

812210016

சுருக்கம்

#171

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

89

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
254-11 (2017-09-08) Written Question Page 9
254-10 (2017-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 11
254-10 (2017-09-07) Written Question Page 10
254-10 (2017-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 12
254-9 (2017-09-06) Prime Ministers Question Page 7
254-9 (2017-09-06) Written Question Page 15
254-9 (2017-09-06) Oral Contribution Page 8
254-7 (2017-08-24) Written Question - Supplementary Question Page 8
254-7 (2017-08-24) Written Question Page 7
254-7 (2017-08-24) Written Question - Supplementary Question Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-11-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812210016
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.