සිංහල தமிழ் English
Medium_pic

கீதா குமாரசிங்ஹ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0112805945/ 0912291946

சுருக்கம்

#193

மொத்த தரவரிசை

#67

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
252-10 (2017-06-09) Expunged Statement
Page 86
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
249-9 (2016-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
248-7 (2016-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
246-3 (2016-09-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
246-3 (2016-09-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
245-6 (2016-07-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
243-1 (2016-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 126
241-13 (2015-12-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 118
241-13 (2015-12-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-07-05
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Sanghamitta Girls College, Aluthgama
School 2: Holy Family Convent, Kalutara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112805945/ 0912291946
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.