සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-7b3d823fb33aab131d50c6c6f6e245e5

காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

சுருக்கம்

#45

மொத்த தரவரிசை

#20

கட்சி தரவரிசை

242

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
269-4 (2019-03-08) Oral Contribution Page 25
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
267-5 (2019-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 137

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1941-01-29
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son: Asanka Perera (provincial council, Wayamba) Member
கல்வி
School: Bopitiya Vidyalaya, Kurunegala
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.