සිංහල தமிழ் English
Medium_wedaarachchi-ba2db0e2d4993c0e4928a49cb2b3aae9

திலிப் வெதஆரச்சி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

472242301

சுருக்கம்

#165

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

74

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 79
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 79
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 79
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 79
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 80
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 80
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-05-02
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Tangalle Primary College/Rahula V.
School 2: Netolpitiya Gamunu V./ St. Micle College, Batticaloa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 472242301
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.