සිංහල தமிழ் English
Medium_anuruddha-5779944b66e8743d8b1bc6ba4a0640be

எச்.எச்.ஏ.டீ. இந்திக அநுருத்த

பிரதி அமைச்சர் - Public Administration and Internal Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0773026909 / 0312224600

சுருக்கம்

#36

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

218

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 15
273-14 (2019-08-23) Written Question Page 14
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 16
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-08-03
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: St. Mary's Boys College, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0773026909 / 0312224600
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.