සිංහල தமிழ் English
Medium_grero

மொகான் லால் கிரேரு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

112884089

சுருக்கம்

#177

மொத்த தரவரிசை

#57

கட்சி தரவரிசை

37

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-7 (2019-03-21) Petitions
Page 5
263-14 (2018-10-26) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
263-14 (2018-10-26) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
263-8 (2018-09-21) Question by Private Notice – Response Page 22
263-2 (2018-09-05) Written Question- Response Page 18
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 100
261-8 (2018-07-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
261-8 (2018-07-03) Written Question- Response Page 15
261-8 (2018-07-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
261-5 (2018-06-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-06-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: University of Moratuwa BSc. Engineering
Undergraduate: University of Colombo MSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112884089
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.