සිංහල தமிழ் English
Medium_gnanamuthusrineshan-9ae26d9dc5ea4ae059146e470ffed195

ஜானமுத்து ஸ்ரீநேசன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

766648048 / 065-2229929 [email protected]

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

169

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-14 (2019-03-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-4 (2019-03-16) Written Question Page 10
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
269-5 (2019-03-09) Written Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-01-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: B.A (Bachelor Of Arts)
Postgraduate: M.A.Political Science, M.ED Master Of Educatin
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: SLEAS (Srilanka Education Administrative Servic/ P.G.D.E(Post Graduate Diploma in Education) Merit Training
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 766648048 / 065-2229929
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.