සිංහල தமிழ் English
Medium_balasuriya-6c79624001372c86f8b9d078aa3e23b1

தாரக பாலசூரிய

இராஜாங்க அமைச்சர் - Social Security

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கேகாலை மாவட்டம்

0352230529 / 0352230529 / 0777915410 [email protected]

சுருக்கம்

#75

மொத்த தரவரிசை

#15

கட்சி தரவரிசை

95

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 28
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
269-2 (2019-03-06) Oral Contribution Page 67
268-4 (2019-02-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
268-1 (2019-02-05) Written Question Page 86
267-8 (2019-01-25) Oral Contribution Page 36
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-04-16
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Janaka Balasuriya(former minister), Mother: Kumari Balasuriya - Former Southern
கல்வி
School: Colombo International School, Colombo
Undergraduate: University of Wisconsin (BA)
Postgraduate: University of Waales (MBA)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0352230529 / 0352230529 / 0777915410
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.