සිංහල தமிழ் English
Medium_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස )

307 ටි.බී ජය මාවත,කොළඹ 10

www.slfp.lk

Summary

6961

Times

No. of Individual MP Contributions

88

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.