සිංහල தமிழ் English
Finance

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

SUMMARY

1279

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

201

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
வரிகள் மற்றும் இதர அரச வருமானங்கள்
Government-expenditure
அரச செலவுகள்
Debt
கடன்
Economic-policy-and-development
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.