සිංහල தமிழ் English
Medium_priyadarshana-acca8d6ea6e7b1e03aadeba010351820

சிரினால் டி மெல்

இராஜாங்க அமைச்சர் - Human Rights & Legal Reforms

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0912248440 / 0912267850

சுருக்கம்

#173

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

41

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
268-6 (2019-02-21) Petitions
Page 7
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
262-7 (2018-08-09) Petitions
Page 9
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
255-1 (2017-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
249-15 (2016-12-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 107

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-12-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rathgama Siri Sumana Vidyalaya
School 2: St. Allosius College, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0912248440 / 0912267850
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.