සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-7ea8224fd8cbc2e7f55d4080bda07d0b

நலின் பண்டாற ஜயமஹ

பிரதி அமைச்சர் - அபிவிருத்தி உபாயமுறைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

0372284690/0322245455

சுருக்கம்

#40

மொத்த தரவரிசை

#17

கட்சி தரவரிசை

372

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-06-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0372284690/0322245455
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.