සිංහල தமிழ் English
Medium_gunasekara-6dc50a99efb2d709d5887235e0d9850a

எட்வட் குணசேகர

பிரதி அமைச்சர் - காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசாங்க கட்சியின் முதற்கோலாசானும்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

112294040 [email protected]

சுருக்கம்

#101

மொத்த தரவரிசை

#41

கட்சி தரவரிசை

99

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 10
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-12 (2019-06-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-07-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Nalanda Central College, Minuwangoda
School 2: Stafford International School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112294040
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.